در صورتی که لایحه اصلاح قانون بیمه شخص ثالث در مجلس تصویب شود تبصره ۳ و ۵ ماده ۸ قانون شخص ثالث بصورت زیر تغییر می باید:

تبصره ۳ و ۵ ماده ۸ در حال اجرا:

تبصره3ـ خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفاً تا میزان خسارت متناظر وارده به گرانترین خودروی متعارف از طریق بیمه‌نامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود.

تبصره5 ـ ارزیابان خسارات موضوع ماده (39) و کارشناسان ارزیاب خسارت شرکتهای بیمه و کارشناسان رسمی دادگستری در هنگام برآورد خسارت، موظفند مطابق این ماده اعلام‌نظر کنند.

تبصره ۳ و ۵ ماده ۸ بعد از تصویب لایحه اصلاح قانون بیمه شخص ثالث:

تبصره3ـ خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفاً تا میزان خسارت متناظر وارده به گرانترین خودروی متعارف از طریق مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود.
در مواردی که وسیله نقلیه مسبب حادثه دارای بیمه‌نامه شخص ثالث است، بیمه‌گر مکلف است خسارت مالی وارده را تا سقف تعهدات مالی اعم از اجباری و اختیاری مقرر در بیمه‌نامه پرداخت نماید.

توسط maleki