توسطmaleki

اکتبر 26, 2021

انتخاب بهاری فر به عنوان رئیس هیات رئیسه سندیکای بیمه گران ایران / تحول در تصمیمات سندیکائی
حجت بهاری فر مدیر عامل بیمه ما طی انتخابات روز گذشته سندیکا با کسب تمامی آراء به عنوان رئیس هیات رئیسه سندیکای بیمه گران ایران انتخاب شد.

توسط maleki