در جلسه امروز دوشنبه مورخ 26 مهر ماه شورای عمومی سندیکای بیمه گران؛ آقایان کاردگر، بهاری فر، کشاورز و جباری بعنوان اعضای هیئت رییسه جدید سندیکای بیمه گران ایران انتخاب شدند.


همچنین در این جلسه بر اساس آرای ماخوذه آقایان بادین و هادی نیز بعنوان اعضای علی البدل انتخاب شدند.

توسط maleki