برچسب: آیین نامه

??چکش کاری آیین‌نامه کارمزد درکمیته تخصصی بیمه مرکزی/ آیا محدودیت‌های کارمزد دولتی و پلکانی حذف می شود؟

?نمایندگان و کارگزاران صنعت بیمه معتقدند که آیین‌نامه‌های مرتبط با آنها در اتاق‌های در بسته و بدون حضور آنها به تصویب می رسدکه این امرسبب بروزبرخی مشکلات برای آنهاشده ،به…