🔖پیرو جلسه امروز شنبه با مدیران بیمه مرکزی، درخواست بازنگری و اصلاح آیین نامه کارمزد ارسال گردیده و مقرر شده در اولین جلسه شورایعالی بیمه طرح و اصلاح گردد.