📺وبینار آموزشی رایگان

عنوان وبینار:
🔊الزامات ارتقاء فرهنگ مدیریت ریسک در صنایع و بخش انرژی

با حضور اساتید برجسته :

🎤دکتر علی اتفاق ،مشاور حقوق بین الملل

🎤دکتر محمد زاهدنیا،معاون فنی ایران

🎤دکتر آموزگار،مدیر بیمه های انرژی بیمه ایران

🎤حمیدرضا حاجی اشرفی، کارشناس ریسک و تحلیل گر بازار بیمه

📒تاریخ برگزاری: روز دوشنبه ۹۹/۱۰/۸
📟ساعت برگزاری:۱۴ تا ۱۶

https://t.me/Asbimehiran/1097
https://t.me/Asbimehiran/1097