🦠 بخشنامه ستاد مدیریت کرونا شرکت سهامی بیمه ایران درخصوص ساعت کار دفاتر نمایندگان