?یونس مظلومی، مدیرعامل شرکت بیمه تعاون به عنوان نماینده سندیکای بیمه گران ایران در شورایعالی بیمه انتخاب شد.
?درجلسه امروز ( 18 مرداد ماه 1400 ) سندیکای بیمه گران ایران ، یونس مظلومی با ۱۷ رای در برابر ۱۲ رای محسن پورکیانی به عنوان نماینده سندیکای بیمه گران ایران در شورایعالی بیمه انتخاب شد.

توسط maleki