?شرکت‌هایی که هیجانی و غیرفنی‌ نرخ می‌دهند دچار آسیب می‌شوند.

?”محمد زاهدنیا”، رییس شورای معاونان فنی سندیکای بیمه‌گران ایران، دستورالعمل مناقصات بیمه‌ای را برای انسجام و انضباط حرفه‌ای صنعت بیمه ضروری دانست.
?وی ضمن تاکید بر ضرورت برقراری سازوکاری مناسب برای انضباط حرفه ای در بین اعضای سندیکا ، تهیه و تصویب این ضابطه صنفی را بستری مناسب و توافقی مثبت در جهت تقویت انسجام و هماهنگی در میان شرکت های بیمه عنوان کرد.

✅محمد زاهدنیا”، ضمن تاکید بر ضرورت برقراری سازوکاری مناسب برای انضباط حرفه ای در بین اعضای سندیکا ، تهیه و تصویب این ضابطه صنفی را بستری مناسب و توافقی مثبت در جهت تقویت انسجام و هماهنگی در میان شرکت های بیمه عنوان کرد.
⚪️وی، بیان کرد: اگر روند کاهش نرخ حق بیمه و رقابت های غیرفنی تداوم یابد بدون تردید با عدم تناسب حق بیمه(بهای خطر) در مقابل ریسک های پذیرفته شده، شرکت‌هایی که به‌صورت هیجانی و غیرفنی‌ نرخ می‌دهند دچار آسیب می شوند.
رییس شورای معاونان فنی سندیکای بیمه گران ایران ادامه داد: در اینصورت وباعدم امکان ارایه خدمات در طول مدت قرارداد بیمه، نه تنها برندو جایگاه شرکت بیمه برنده مناقصه زیر سوال می‌رود بلکه‌ شخصیت حرفه ای مجموعه صنعت بیمه را نیز‌از نگاه بیمه گذاران تحت تاثیر قرار می‌دهد.
⚫️وی،هدف ازتنظیم دستورالعمل مناقصات بیمه ای را جلوگیری از پاره ای تقاضاهای مغایر با چارچوب های بیمه ای وتکالیف و الزامات یکطرفه از سوی مناقصه گذاران و ممانعت از پذیرش ریسک ها با بهای غیراقتصادی توسط برخی شرکت های بیمه ای عنوان کرد.
?زاهدنیا، اظهار امیدواری کرد که با اجرایی شدن دستورالعمل مناقصات بیمه ای، زمینه همکاری بیشتری برای همکاری کنسرسیومی و اتکایی در میان شرکت های بیمه ای در عین توجه و حفظ پرتفوی موجودبین آنها فراهم شود.
رییس شورای معاونان فنی سندیکای بیمه گران ایران، اقدامات و پیگیری های اخیر سندیکای بیمه گران پیرامون حل و فصل چالش های اساسی صنعت بیمه کشور با راهبری محمد کریمی، دبیرکل سندیکای بیمه گران را خوب دانست.

توسط maleki