?با پیشنهاد سندیکا به اتاق بازرگانی؛
نمایندگان بیمه گران در هیات های تامین اجتماعی فعال شوند.
?دبیر کل سندیکای بیمه گران در نامه ای به خوانساری رئیس اتاق بازرگانی خواستار شده تا نمایندگان این سندیکا به عنوان نمایندگان کارفرمائی بیمه ای در هیاتهای تامین اجتماعی حضور یابند تا در ارایه نظرات کارشناسی در مرتفع ساختن مشکلات فنی پرونده های بیمه ای شرکتها موثر باشندو از صدور رای های خارج از عدل و انصاف جلوگیری بعمل آید .

توسط maleki