?حذف گام به گام نسخه فیزیکی بیمه نامه ثالث /دوران کرونا زمان مناسبی برای حذف نسخه فیزیکی ثالث است؟

?نمایندگان بیمه می گویند: شبکه فروش انتظار دارد بیمه مرکزی برای اجرائی کردن حذف نسخ فیزیکی ثالث جلسات مذاکره ای با مشارکت بیمه گر و شبکه فروش برگزار کرده ومنافع کلیه ذیمفعان را در نظر بگیردضمن اینکه اجرائی شدن این فرایند نیازمند حرکت گام به گام است تا بر اساس ان شبکه فروش بتواند گام به گام خود را تطبیق داده و از طرفی شرکتهای بیمه نیز زیر ساختهای ای تی خود را به مرور تقویت کنند.

?در ایین نامه 75 اشعار دارد که شرکت بیمه باید زیر ساخت فروش الکترونیکی توسط نماینده را ایجاد کند سوال این است که آیا شرکتهای بیمه این امکان را برای نمایندگان خود عملیاتی کرده اند؟

توسط maleki