جزییاتی از عملکرد سامانه پرداخت خسارت الکترونیکی ثالث در بیمه ایران

?با رونمایی از سامانه پرداخت خسارت الکترونیکی ثالث در بیمه ایران، پرداخت خسارت در صنعت بیمه ایران وارد فاز الکترونیکی شد.

توسط maleki