اختصاصی چابک آنلاین؛

رفتاراداره دارایی گاوداران را از خرید بیمه نامه دلسردکرد

رئیس انجمن صنفی گاوداران ایران، با بیان اینکه بیمه هزینه نیست و یک امنیت در سرمایه گذاری است، گفت: تعداد کمی از گاوداران از بیمه استقبال می‌کنند و دلیل اصلی آن هم مشکلاتی است که اداره دارایی برای آنها ایجاد کرده است.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی،”احمد مقدسی” درگفت و گوبا چابک آنلاین،درتوضیح بیشترگفت:اداره مالیات درسال 89 دفاتر حسابداری گاوداران را علی الراس محسوب و سپس جریمه کرد و غرامت هایی که گاوداران به عنوان خسارت دریافت کرده بودند جزءسایر درآمدها آورده و مالیات زیادی به گاوداران تحمیل شد به همین دلیل،تعداد کمی از گاوداران از بیمه استفاده می کنند زیرا برای گاوداریهای بزرگ مشکلاتی ایجاد شد.

وی،بابیان اینکه بسیاری ازگاوداران ازسال 89 دیگراز بیمه استفاده نکرده اند، ادامه داد: گاوداریها معاف از مالیات هستند ولی ازغرامتی که بابت تلف شدن دام گرفته بودند، مالیات کسر شد.!

مقدسی اذعان داشت:انجمن صنفی گاوداران ایران با صندوق بیمه محصولات کشاورزی مشکلی نداشت واز گاوداران خوب حمایت کرده و خسارت ها نیز به موقع پرداخت  شد.

وی، تعداد اعضای انجمن را 513 عضو فعال برشمرد و گفت: تعداد بسیار کمی از آنها بیمه استفاده می کنند و دلیل اصلی آن هم مشکلاتی است که اداره دارایی برای گاوداران ایجاد کرده است.

دبیرانجمن صنفی گاوداران ایران،افزود: اگر اداره دارایی تولید کننده هارا به دلیل غرامت ها اذیت نکند گاوداران از بیمه استقبال می کنند.

مقدسی تصریح کرد: پرداخت حق بیمه برای گاوداران سخت نبوده زیرا بخشی از آن را دولت به عنوان یارانه می پردازد.

توسط maleki