دیه در ماه حرام به شرطی مبلغ فوق می باشد که صدمه و فوت هر دو در یکی از چهار ماه رجب، ذی القعده، ذی الحجه و محرم واقع شود.

از فردا ماه رجب که ماه حرام می باشد آغاز می گردد و همیشه مراقب رانندگی علی الخصوص در این ماه باشیم.

توسط maleki