• دیه ماه  غیر حرام ۲۷۰ میلیون تومان
  • دیه ماه حرام ۳۶۰ میلیون تومان 
  • حداقل تعهد مالی در بیمه نامه شخص ثالث ۹ میلیون تومان
  • حداکثر تعهد مالی در بیمه نامه شخص  ثالث ۱۸۰ میلیون تومان
  • حداکثر ارزش خودروی متعارف ۱۸۰ میلیون تومان

توسط maleki