منطق شما در پرداخت کارمزد نمایندگان را نمی فهمیم / معیشت نمایندگان به مخاطره افتاده است .  

توسط maleki