با توجه به مکاتبه هیات مدیره کانون سراسری نمایندگان بیمه البرز  با ریاست محترم بیمه مرکزی جمهوری اسلامی در اعتراض به اعمال ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی جهت نمایندگان شرکتهای بیمه و مشمولیت قراداد نمایندگان شرکتهای بیمه در زمره پیمانکاری و مقاطعه کاری  بدینوسیله پاسخ بیمه مرکزی در خصوص مکاتبه انجام شده بحضور تقدیم میگردد که رابطه  نمایندگان بیمه و شرکتهای بیمه را متمایز از قرادادهای پیمانکاری و مقاطعه کاری و پیمانکاران و مقاطعه کاران دانسته و در نتیجه اعمال تکلیف مقرر در ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی نسبت به قرارداد نمایندگی و رابطه میان موسسه بیمه و نماینده مقرون به صحت ندانسته است .

توسط maleki