♦️جناب آقای سیدمهدی جعفری تنها به موجب حکمی از سوی جناب  آقای اعلایی به سمت سرپرست شعبه تخصصی بیمه های زندگی منصوب شدند.
ایشان پیش از این مدیریت مجتمع ۱۵ آبان را برعهده داشتند.

توسط maleki