? پیرو پیگیری مکرر اعضای هیات مدیره کانون سراسری و دستور اکید مدیر عامل محترم شرکت در خصوص تاخیر در پرداخت کارمزد شبکه محترم فروش به علت اختلال در برنامه حسابداری مقرر گردید؛

کلیه شعب موظف میباشند حداکثر تا مورخ ۹۹/۸/۱۲ نسبت به پرداخت ۹۰٪ کارمزد ماه گذشته بصورت علی الحساب به حساب نمایندگان اقدام نموده و پس از رفع اختلال می بایست کارمزد نهایی را محاسبه و پرداخت نمایند.

” دبیرخانه کانون سراسری نمایندگان کل کشور”

توسط maleki