اطلاع رسانی ۰????
♻️ برگزاری انتخابات اعضاء منتخب
انجمنهای صنفی نمایندگان بیمه
در هیئت موضوع ((۲۰ آیین نامه
شماره ۷۵))
✅امروز مورخ (۱۴۰۰/۰۵/۲۰)
انتخابات کمیته رسیدگی به اختلاف
نماینده و شرکتهای بیمه
در ساختمان( بیمه مرکزی ) برگزار
گردید.
? در اجرای مفاد ماده ۲۰ آیین نامه تنظیم امور نمایندگان بیمه، (شماره ۷۵ مصوب شورایعالی بیمه) انتخابات با حضور اعضاء محترم کانونها و انجمنهای صنفی کلیه شرکتهای بیمه برگزار گردید. ?نتایج پس از شمارش کامل اوراق رای گیری به قرار ذیل میباشد: ✳️ جناب آقای سعید وصال از ( بیمه ایران ) با اخذ تعداد (۱۱۳) رای ماخوذه بعنوان (عضو اصلی) این کمیته انتخاب گردیدند. ✳️ جناب آقای عباس رجبی ( بیمه دانا) با اخذ تعداد ( ۱۰۷) رای مأخوذه بعنوان (عضو علی البدل) این کمیته انتخاب گردیدند.
با آرزوی موفقیت وتوفیق روزافزون
◾️دبیرخانه کانون سراسری نمایندگان
کل کشور.

توسط maleki