حداقل تعهدات مالی بیمه های شخص ثالث ۰ ۹ میلیون ریال و تا این مبِِلغ در صورت بیمه نامه و گواهینامه  داشتن دوطرف حادثه و نداشتن خسارت جانی نیاز به گزارش مقامات انتظامی و کروکی پلیس  نیست  

با مراجعه دو طرف حادثه به شرکت بیمه می توانند خسارت خود را دریافت نمایند  

سقف ارزش خودروهای غیر متعارف نیز برای سال جدید  مبلغ ۱۸۰ میلیون تومان است و خودروهای مازاد ارزش فوق در صورت داشتن  خسارت مشمول اعمال قاعده نسبی می گردند و  مالکین آنها می توانند خسارت  را از محل بیمه نامه بدنه خود  دریافت و شرکت بیمه گر نیز  نسبت به مازاد مبلغ فوق حق رجوع به مقصر حادثه را  ندارد.

توسط maleki