یک مطلب جالب !  ✅                                                       

   ?دیدگاه گورخری در روانشناسی یعنی آدمها را مجموعه ای از ویژگیهای بد و خوب بدانیم ،

هیچکس بد مطلق و یا خوب مطلق نیست

باهم بودن را بیاموزیم ، نه دربرابر هم بودن ، ما در حدی نیستیم که راجع به کسی قضاوت کنیم .

از گورخری پرسیدم :

تو سفیدی ، راه راه سیاه داری ، یا اینکه سیاهی ، راه راه سفید داری؟

گورخر به جای جواب دادن پرسید :

تو خوبی فقط عادت های بد داری ، 

یا بدی و چندتا عادت خوب داری؟!

ساکتی بعضی وقت ها شلوغ می کنی ،

یا شیطونی و بعضی وقتها ساکت میشی؟

ذاتا خوشحالی بعضی روزها ناراحتی ، 

یا ذاتا افسرده ای و بعضی روزها خوشحالی؟

لباس هات تمیزن فقط پیراهنت کثیفه ،

یا کثیفن و شلوارت تمیزه ؟!

و من دیگه هیچ وقت از گورخرها درباره ی راه راهاشون چیزی نپرسیدم!

#شلسیلوراستاین

توسط maleki