📌نظر غلامعلی ثبات، کارشناس صنعت بیمه درمورد آیین نامه اجرایی حمایت از کسب و کارهای برخط حوزه بیمه :

این آیین نامه با مفاد قانون تاسیس بیمه مرکزی که این نهاد را مسوول هدایت امر بیمه و اعمال نظارت دولت بر آن تعیین کرده است مغایرت دارد و باعث تشدید تودرتویی نهادی و تداخل مسوولیت متولیان صنعت بیمه خواهد شد.
جالب است که سکوهای خدمات بیمه در بند ۱ ماده ۱ به عنوان کارگزار یا تجمیع کننده بیمه و در ماده ۲ به عنوان نمایندگان موسسات بیمه شناسایی و تلقی شده است.

توسط maleki