? نشست معاونان فنی شرکت های بیمه با میزبانی بیمه ایران برای بررسی برنامه عملیاتی سال ۱۳۹۹ شورای هماهنگی معاونان فنی سندیکای بیمه گران ایران، ارائه طرح سامانه اعتبار سنجی مشتریان صنعت بیمه، تحلیل آثار شیوع بیماری کرونا بر صنعت بیمه و ارائه گزارش رئیس شورا و معاونین فنی شرکت‌های بیمه برگزار شد.

? دکتر رضایی تولید بیمه‌نامه‌های مناسب و خلق محصولات جدید بیمه ای همراه با فروش الکترنیکی بیمه نامه ها را یکی از عوامل توسعه صنعت بیمه و خروج از فروش سنتی عنوان کرد و اظهار داشت: با پیگیری این موضوع بیمه ایران در هفته آتی فروش الکترونیکی بیمه‌های زندگی را آغاز خواهد کرد و استراتژی بیمه ایران حرکت به سمت الکترونیکی شدن در پرداخت خسارت و صدور بیمه نامه ها می باشد.

? در ادامه این نشست محمد زاهدنیا معاون فنی بیمه ایران و رئیس شورای معاونان فنی سندیکا با اشاره به تجاری سازی اطلاعات، راه اندازی سامانه اعتبار سنجی مشتریان و ارائه بیمه های وقفه در تولید را یکی از راه‌های حمایت از کسب و کارهای کوچک عنوان کرد و افزود: بیمه زیانهای پولی و مالی یکی از عوامل ایجاد جهش تولید حق بیمه در سال جاری است و می توان با استفاده از سامانه اعتبارسنجی حرکت‌های خوبی در این مسیر داشت.

? معاون فنی بیمه ایران تاثیر غیر مستقیم شیوع بیماری کرونا در اقتصاد را بیشتر از تاثیر مستقیم آن برآورد نمود و خاطرنشان کرد: هر شرکت بیمه ای اگر استراتژی و برنامه مشخصی در این دوره نداشته باشد قطعا با مشکل مواجه خواهد شد و شرکت های بیمه از الان به فکر تمهیدات لازم با رویکرد فروش الکترونیکی بیمه نامه ها باشند.

▪️ زاهدنیا خلق ارزش و ارزش آفرینی و همچنین فروش اعتباری در دوره کنونی را بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: کسب و کارهای کوچک باید مورد حمایت قرار گیرند و از سوی دیگر مساله حائز اهمیت حضور استارت آپ ها در کنار صنعت بیمه است که باید مورد توجه جدی قرارگیرد.

توسط maleki