برگزاری مجمع عمومی سال 95 انجمن :

بنا به برگزاری مجمع عمومی سال 95 جهت استماع گزارش هیات مدیره قبلی و انتخابات هیات مدیره و بازرسین در روز سه شنبه 25/ آبان/ 1395 از ساعت 5 عصر در محل باشگاه بیمه ایران برگزار شد .

در ابتدا آقای وصال ، دبیر انجمن گزارش عملکرد را قرائت نمودند ، سپس آقای مهر آبادی ، خزانه دار انجمن نیز گزارش مالی را قرائت نمودند و سپس آقای کلهر ، بازرس انجمن موارد را تائید نمودند و پس از تشکیل هیات مدیره سنی مجمع ، افراد متقاضی جهت کاندیداتوری اعلام آمادگی نمودند و پس از اعلام برنامه و معرفی خود مراسم رای گیری انجام پذیرفت که نتایج آرا بشرح زیر تعیین گردید .( تعداد حاضرین 101 نفر )

الف ) هیات مدیره :

1-   آقای سعید وصال 76 رای

2-   آقای حمید نادری 66 رای

3-   آقای علیرضا مهر آبادی 63 رای

4-   آقای داریوش مالکی 57 رای

5-   آقای پیمان سلیمانی 40 رای

که افراد فوق به عنوان هیات مدیره انتخاب شدند و آقای ساسان شریفی و خانم شهبازی هم بعنوان علی البدل اول و دوم هیات مدیره برگزیده شدند .

ب ) بازرسین :

1-   خانم حقیقت 64 رای

2-   آقای کلهر 52 رای

که افراد فوق به عنوان بازرسین انتخاب شدند و آقای رحیمی نیز به عنوان بازرس علی البدل انتخاب گردید .

توسط maleki