اطلاع رسانی 📢📢📢

✍️مکاتبه شورای هماهنگی
تشکلهای صنفی نمایندگان
صنعت بیمه.

🔰با موضوعیت اعلام تخلفات
تعدادی از کارگزاران برخط
متخلف به ریاست محترم
سازمان بورس و اوراق بهادار.

 

◾️روابط عمومی کانون سراسری انجمنهای
صنفی نمایندگان حقیقی و حقوقی
سراسر کشور.

توسط maleki