پیرو جلسات برگزار شده و درخواست و مکاتبات متعدد درخصوص نظام مند شدن فعالیت کارگزاران برخط ، امروز به همه این سایتهای مقایسه ای نامه اخطار ارسال شد و مهلت داده شد تا ۲۵ اسفند ۱۴۰۱ نسبت به انتقاد قرارداد همکاری با بیمه ایران و رعایت ضوابط طبق صورتجلسه اقدام نمایند.
بدیهی است درصورت عدم عقد قرارداد و ادامه انجام اعمال مکارانه ، نمایندگان بیمه ایران نیز مجاز به همکاری با این سایتها نبوده و به کمیته تخلفات معرفی می شوند.
باتشکر

توسط maleki