?پیرو برگزاری جلسه ستاد ‌کرونا جهت بررسی درخواست مهلت پرداخت اقساط ثالث و بدنه صورتجلسه فوق مصوب گردید که جهت تصویب به هیئت مدیره محترم شرکت ارسال گردیده است.

توسط maleki