مصوبه هیات دولت برای ایجاد سکوهای خدمات بیمه ای
تعریفی که اشکالات فراوان دارد و کانون نمایندگان بیمه ایران نیز مکاتبات متعددی با بیمه مرکزی و معاون اول رئیس جمهور انجام خواهد داد

توسط maleki