مراسم تودیع و معارفه رییس پژوهشکده بیمه آقای عسگری بجای آقای کردبچه بعنوان سرپرست معرفی شد.

 

 

توسط maleki