عضویت آقای مالکی در شورای راهبردی پنل تخصصی نمایندگان و کارگزاران در همایش بیمه و توسعه توسط رئیس کل محترم سندیکای نمایندگان جناب آقای دکتر کریمی

توسط maleki