شورایعالی بیمه درجلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۰۳ حداکثر نرخ سود فنی بیمه های زندگی و مستمری و مدت آن را مورد بازنگری قرار   داد.                  

به نقل از روابط عمومی بیمه مرکزی در این جلسه، شورایعالی بیمه حداکثرنرخ سود فنی در بیمه های زندگی و مستمری با مدت حداکثردو سال را 16 در صد تعیین کرد.همچنین حداکثرنرخ سود فنی در بیمه های زندگی و مستمری با مدت حداکثر چهار سال 16 در صد برای دوسال اول و 13 درصد برای مازاد بر دو سال تعیین شد.

شورایعالی بیمه حداکثر نرخ سود فنی در بیمه های زندگی و مستمری با مدت بیش از چهار سال را 16 در صد برای دوسال اول، 13 درصد برای دو سال دوم و 10درصد برای مازاد بر چهار سال اعلام کرد.

http://t.me/Asbimehiran

توسط maleki