بدینوسیله با اطلاع مدیران محترم عامل شرکتهای خدمات بیمه ای می رساند که در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ از ساعت ۱۰ صبح جلسه ای درخصوص شرایط تمدید قرارداد درمان نمایندگان برگزار گردید که پس از چندین ساعت مذاکره منجربه صورتجلسه پیوست گردید:

توسط maleki