? با صدور بخشنامه ای از طرف بیمه مرکزی:
در صورت ادامه همكاری شركت‌های بیمه و یا نمایندگان آنها با كارگزاری‌های برخط غیرمجاز، از تخصیص كد یكتا در سامانه سنهاب جلوگیری خواهد شد.

?لیست کارگزاریهای برخط ضمیمه خبر می باشد.

توسط maleki