درخواست شورای هماهنگی تشکلهای صنفی صنعت بیمه کشور از رئیس کل بیمه مرکزی ، درخصوص تسریع در اصلاح آیین نامه کارمزد نمایندگان بیمه

 

توسط maleki