در راستای فرمایشات جناب آقای حیدری عضو محترم هیات مدیره و معاونت محترم فنی شرکت سهامی بیمه ایران ، در خصوص ارائه راهکارهای اصلاحی بیمه های درمان گروهی ، جلسه ای به شکل کارگاهی با حدود 20 شرکت فعال در زمینه بیمه های درمان گروهی از کلیه شعب تهران تشکیل گردید که پس از بررسی و همفکری ، مسائل و راهکارها طرح گردید ، که موارد به شرح زیر حضورتان اعلام می گردد:

توسط maleki