در روز چهارشنبه پانزدهم آبان ماه ۱۳۹۸ با درخواست انجمن صنفي شركتهاي خدمات بيمه اي بيمه ايران در محل سنديكاي بيمه گران با حضور دبیر كل سنديكای بیمه گران جناب آقاي كريمي جلسه ای بر گزار گردید که اهم مطالب  مطروحه به شرح ذيل  مورد بحث و بررسي قرار گرفت:

١در خواست آيين نامه بازاريابي براي بازاریابان  شبكه فروش بيمه

٢در خواست و هماهنگي با وزارت دارايي براي حل و فصل مشكل مالياتي شبكه فروش

 ٣درخواست و هماهنگي با سازمان تامين اجتماعي براي حل و فصل مشكل بوجود امده ناشي از اعمال  ماده ٣٨ سازمان تامين اجتماعي براي شبكه فروش

٤بحث افت قيمت ناشي از حوادث رانندگي و همچنين بحث وسايط نقليه متعارف و غير متعارف در بيمه هاي شخص ثالث

٥مشكلات و ضعفهاي آيين نامه ٨٣ كارمزد شبكه فروش 

٦درخواست بازنگري در آيين نامه ٧٥

۷درخواست از سنديكا براي هماهمگي و حضور يك نفر از انجمن در شورای سنديكا براي تصميم گيري موضوعاتي كه ارتباط به شبكه فروش دارد

دبیر كل ضمن خوش آمد گويي ابراز اميدواري و قول مساعد دادند كه با همت انجمن هاي شبكه فروش  بتواند سنديكاي شبكه فروش را بطور مستقل راه اندازي و مشكلات را از كانال قانوني پيگيري و حل وفصل كند و بدين جهت براي اولين بار در همايش بيمه و توسعه كه در آذر ماه برگزار خواهد شد پنل و کارگاه مخصوص شبكه فروش پيش بيني شده كه مسولين و مقامات دولتي به اهميت آن پي برده و انجمن ها و افراد با تجربه از آن تريبون مشكلات  خود را مطرح نمايند.

                                                                                                                با تشکر و احترام 

                                                                                                           دبیر انجمن -سعید وصال

توسط maleki