📍حداقل تعهد مالی بیمه شخص ثالث معادل ۲/۵ درصد تعهدات جانی بیمه شخص ثالث و حداکثر آن برابر ارزش خودروی متعارف یعنی نصف دیه در ماه‌های حرام خواهد بود. بنابراین، حداقل تعهدات مالی بیمه شخص ثالث ۲۰ میلیون تومان و حداکثر تعهدات مالی بیمه شخص ثالث ۴۰۰ میلیون تومان است.

حداقل تعهدات حوادث راننده نیز معادل دیه در ماه‌های غیر حرام است که مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان خواهد بود.
🔆https://t.me/Asbimehiran

توسط maleki