“اروج گروسی” : بسیاری از خودروها فاقد بیمه نامه بدنه اتومبیل هستند .در حدود 24 میلیون خودروی در حال تردد در کشور وجود دارد که 18 میلیون خودرو دارای بیمه نامه شخص ثالث هستند و درحدود10 تا 15 درصد این 18 میلیون خودرو دارای بیمه نامه بدنه اتومبیل هستند.
وی، بیان کرد: بیمه نامه بدنه اتومبیل به دلیل اختیاری بودن چندان مورد اقبال جامعه قرار نمی گیرد و در سالجاری هم به دلیل شیوع ویروس کرونا و کم شدن سفرهای جاده ای ، فروش این نوع بیمه نامه افت کرده است.
گروسی گفت: به علت اینکه در صنعت بیمه، نرخ آزاد است هر شرکت بیمه ای می تواند به فراخور وضعیت شرکت خود نرخ ارائه دهد به همین دلیل یک شرکت به تنهایی نمی تواند نرخ حق بیمه خود را افزایش دهد.
وی،گفت از سال 74 تاکنون نرخ بیمه بدنه، افزایش نیافته و در بیمه بدنه خودرو نرخ آزاد است وبرخی شرکتها به تک نرخی شدن این بیمه راضی نمی شوند.
مدیراتومبیل بیمه کارآفرین : برخی از شرکت های بیمه معتقدند که با وجود نرخ واحد، بیمه گذار به سمت شرکت های بیمه قدیمی تر میروند و شرکتهای جدید با نرخ کمتر میتوانند بیمه گزاران را جذب کنند به همین دلیل یکسان سازی نرخ نمیتواند انجام شود.

توسط maleki