?پیرو مکاتبات و جلسات برگزار شده ، بخشنامه فوق توسط مدیریت بیمه های اتومبیل به واحدهای خسارتی ارسال گردیده تا قاعده نسبی در زمان خسارت اعمال نشود.

توسط maleki