بنا به توصیه مدیرعامل محترم شرکت ، مبنی بر بازنگری بیمه های مسئولیت در راستای تقویت فروش ، بازنگری و اصلاحات انجام شده ابلاغ شد

 

 

 

توسط maleki