انتصاب آقای سلامی به سرپرستی “معاونت برنامه ریزی و نوآوری” شرکت سهامی بیمه ایران به جای آقای نظری

توسط maleki