انتخاب اعضای هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان بیمه ایران :

با پیشنهاد مدیرعامل بیمه ایران ، وزارت امور اقتصادی و دارایی طی احکامی آقایان زارع، مونسان، سیاح ، امری و خانم کاویانی را به عنوان اعضای هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان بیمه ایران تعیین کردند.

 

توسط maleki