شورای هماهنگی انجمن های صنفی نمایندگان صنعت بیمه مراتب اعتراض شدید خود را به سیاست های شورای عالی بیمه در قبال نمایندگان بیمه کتباً با متنی به شرح تصاویر فوق به رئیس شورای عالی بیمه ارسال خواهد کرد

@sobhebime

توسط maleki