❇ابلاغ افزایش دیه در سال 1399               

    -دیه ماه عادی 330 میلیون تومان         

  -دیه ماه حرام 440 میلیون تومان

توسط maleki