فایل راهنمای ثبت نام در سامانه خادمان سلامت بیمه ایران

 

نماینده محترم ،

 

پس از ثبت نام در سامانه جهت دریافت فرم تعهد نامه با انجمن تماس بگیرید.

 

 

توسط maleki