سعید وصال
دبیر انجمن
داریوش مالکی
رئیس هیئت مدیره
حمید نادری
خزانه دار و عضو هیئت مدیره
محمدرضا شیخ
عضو هیئت مدیره
عادل غفاری خوئی
عضو هیئت مدیره