دسته: اخبار انجمن

اخبار انجمن
⚪️تقدیر “شورای هماهنگی تشکلهای صنفی نمایندگان صنعت بیمه کشور ” از اقدامات شایسته آقای دکتر آقاجری و آقای خسروجردی ، در برخورد با تخلفات استارتاپهای غیرمجاز و تاکید بر اجرای قوانین و مقررات.

⚪️تقدیر “شورای هماهنگی تشکلهای صنفی نمایندگان صنعت بیمه کشور ” از اقدامات شایسته آقای دکتر