دسته: دسته‌بندی نشده

در صورت ادامه همكاری شركت‌های بیمه و یا نمایندگان آنها با كارگزاری‌های برخط غیرمجاز، از تخصیص كد یكتا در سامانه سنهاب جلوگیری خواهد شد.

? با صدور بخشنامه ای از طرف بیمه مرکزی:در صورت ادامه همكاری شركت‌های بیمه و یا نمایندگان آنها با كارگزاری‌های برخط غیرمجاز، از تخصیص كد یكتا در سامانه سنهاب جلوگیری…