? تمدید بخشنامه نحوه حضور کارکنان در ادارات تا 20 فروردین ماه . یعنی کارکنان با یک سوم نفرات سازمان در محل کار حاضر می شوند.

توسط maleki